ROSZCZENIE O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ZA WYNAGRODZENIEM Drukuj Email

Rodzaje roszczeń możliwych do dochodzenia z tytułu posadowionych na nieruchomości linii przesyłowych (urządzeń, instalacji):
1. Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem
2. Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W polskim systemie prawa zostało unormowane w art. 305 - 305 Kodeksu Cywilnego. Pojęcie służebności przesyłu zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa z dniem             3 sierpnia 2008 r. Jest to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który własność stanowią posadowione na naszej działce urządzenia lub który zamierza wybudować na naszej nieruchomości urządzenia, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu Cywilnego, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Przykładowe urządzenia przesyłowe:
- linie elektroenergetyczne
- linie telekomunikacyjne
- linie wodociągowe
- gazociągi
- światłowody
- kanalizacje.

Podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń:
- właściciel/współwłaściciele nieruchomości
- wieczysty użytkownik/współużytkownik nieruchomości.

Wysokość wynagrodzenia zależy od kilku czynników.
W szczególności wpływ na wysokość zasądzonej kwoty będzie miało przeznaczenie terenu oraz powierzchnia, rodzaj instalacji, cena gruntu, powierzchnia pasa ograniczonego użytkowania, przeznaczenie działki, a także zakres możliwego współkorzystania przez właściciela nieruchomości z zajętej części nieruchomości.


Źródło:
1. Legalis
2. Gazeta Prawna
3. Uchwała SN z 11.12.2015 r., sygn. akt III CZP 88/15.