Mediacje Drukuj Email

W mediacjach występują dwie strony i mediator (osoba trzecia).
Mediatora charakteryzuje bycie skrajnie bezstronnym i neutralnym.

Profesjonalista potrafi wykorzystać konflikt w sposób konstruktywny, potrafi przekroczyć emocjonalne granice konfliktu.

Konflikt -> energia zmian konstruktywnych, pozytywna siła, możemy dużo zyskać, wygrać.
Inspiracja do rozwoju psychicznego, duchowego.
Ma pro-rozwojową funkcję.

Mediator działa zgodnie z nadrzędnymi zasadami postępowania profesjonalnego:
„nie udziela rad, nie zna rezultatu końcowego, lecz potrafi przeprowadzić procedury prowadzące do najlepszych z możliwych dla obu stron wyniku mediacji.”
Mediator – nie może być ekspertem do rozwiązań, lecz powinien być ekspertem od procedur, które wprowadza systematycznie w procesie mediacji.
Istota mediacji -> sprowadza się do szczególnej dbałości o procesy komunikacji nadając im atrybuty partnerstwa, szacunku, poprawności, coraz większych kompetencji.
Zasadniczą funkcją mediatora jest stworzenie specyficznego forum komunikacji, która pozwala ich uczestnikom swobodnie wypowiedzieć swoje subiektywne  racje, indywidualne potrzeby, osobiste odczucia i emocje oraz przekonania.
Mediacje opierają się na teorii, że gdy strony będą autentycznie uczestniczyć w procesie komunikacji, poznając swoje poglądy, emocje i odczucia, mogą podjąć najlepsze z możliwych decyzji stanowiące podstawę dla osiągnięcia porozumienia i satysfakcji zgodnie z nadrzędną zasadą: wygrana – przegrana.


W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.
Jeżeli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji może być ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących:
- zaspokojenia potrzeb rodziny
- alimentów
- sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
- kontaktów z dzieckiem
- spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Mediacja może także odgrywać istotną rolę w sprawowaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.
Strony mogą bowiem w sposób szczegółowy i uwzględniający ich indywidualną sytuację określić m.in.:
- miejsce zamieszkania dziecka
- sposób i harmonogram kontaktów z dzieckiem, zarówno osobistych jak i z użyciem innych technik komunikacyjnych  w tym określenia zasad pokrywania ich kosztów
- sposób kontaktów z dzieckiem przez pozostałych członków rodziny
- udział w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczególności w zakresie wyboru szkół, profilu nauki, opieki zdrowotnej
- zasad wychowawczych i systemu wartości przekazywanych dziecku
- zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Zalety mediacji w sprawach karnych


• obie strony mediacji są uważnie wysłuchane
• pokrzywdzony może odreagować emocje związane z przestępstwem i już spokojniej spojrzeć na całą sytuację
• pokrzywdzony ma szansę uzyskać odpowiedź na często męczące go pytanie „dlaczego to ja byłem napadnięty”, „dlaczego mnie to spotkało”, co pozwala pozbyć się ofiarom lęku przez sprawcą
• poszkodowany ma szansę na uzyskanie naprawienia krzywdy, zadośćuczynienia szybciej niż w sądzie
• uczestnicy zachowują pełną kontrolę nad procesem mediacji oraz treścią ugody, w razie braku satysfakcji można wrócić na drogę sądową rezygnując z mediacji w oparciu o zasadę dobrowolności
• sprawca uczestniczy w rozwiązywaniu własnej sprawy, ma wpływ na ustalenie warunków ugody mediacyjnej
• sprawca przejmuje odpowiedzialność za własne czyny i decyzje
• sprawca ma szanse przeprosić za krzywdy, które wyrządził drugiemu człowiekowi
• sprawca ma szansę uniknięcia napiętnowania, rozgłosu, łagodniejsze potraktowanie przez Sąd
• zarówno sprawca jak i pokrzywdzony mają szansę szybszego zamknięcia tego etapu i powrotu do normalnego życia
• dla społeczeństwa – przywrócenie naruszonego przestępstwem ładu społecznego, aktywność – uczucie konstruktywnego rozwiązania konfliktu karnego
• zwiększenie dostępności do wymiaru sprawiedliwości
• dla wymiaru sprawiedliwości – skrócenie czasu rozpoznania sprawy, zmniejszenie kosztów postępowania karnego.

Mediacja gospodarcza

Mediacja gospodarcza gwarantuje szybkość postępowania, niskie koszty oraz poufność.
Podjęcie mediacji jest całkowicie dobrowolne.
Wszystkie strony muszą wyrazić na nią zgodę.
Mediatora wskazuje sędzia.
Jeżeli jednak strony nie akceptują sugerowanej osoby, same mogą dokonać wyboru.
Mediator musi zachować w tajemnicy informacje, które pozyskał w trakcie mediacji. Chroni to przedsiębiorców przed ujawnieniem istotnych danych dotyczących strategii firmy.Za mediacją przemawia również możliwość wpływu na ostateczną formę ugody. Takiej możliwości nie daje proces sądowy, a więc powstaje ryzyko niezadowolenia czy frustracji związanej z wyrokiem. Powodem są coraz bardziej złożone stosunki prawne występujące w gospodarce, których rozstrzyganie wymaga dobrej znajomości realiów. Przykładem mogą być spory wokół warunków i okoliczności stosowania nowoczesnych technologii. Dodatkowo szerokie stosowanie mediacji gospodarczych może być czynnikiem zwiększającym konkurencyjność polskiej gospodarki.
Zaletą postępowania mediacyjnego jest krótki czas trwania, przewidziany na 30 dni.
Jedynie za zgodą stron czas trwania może być przedłużony.
Zalety mediacji są powszechnie doceniane w wielu krajach.


Około 70% spraw gospodarczych, kierowanych do mediacji w Stanach Zjednoczonych kończy się zawarciem porozumienia (Bobrowicz, 2004, Stawiszyński, 2005).
Od kilku lat ustawodawca podejmuje próby zachęcania stron sporu, w tym także przedsiębiorców, do brania udziału w mediacji. Zmiany wprowadzone od początku 2016 r. – wprowadzają obowiązek zawarcia już w pozwie informacji na temat mediacji, zaś nieuzasadniona odmowa wzięcia w niej udziału może spowodować nałożenie na stronę znacznych kosztów. To efekt wprowadzonych zmian w 2016 r. nowelizacji kilku ustaw związanych ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.
Źródło:
1. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007-2013, Warszawa 2010

2.  Gazeta Podatkowa, wskazówki dla przedsiębiorców, GP nr 16 z 25.02.2016 r.
Kancelaria Prawna SED-LEX: Poznań / Gniezno / Września